فرهنگسازی ترافیکی در سطح شهر شهریار توسط اعضای انجمن شهریارنگار ۱

فرهنگسازی ترافیکی در سطح شهر شهریار توسط اعضای انجمن شهریارنگار ۱

فرهنگسازی ترافیکی ترافیک،آموزش و فرهنگ سازی در سطح شهر از نیازهای اساسی یک شهر است

از این رو اعضای انجمن شهریارنگار از ابتدای شروع فعالیت خود ، فرهنگسازی ترافیکی را در سطح شهر آغاز کرد

 

اولین گالری از برنامه ی فرهنگسازی ترافیکی