کسب درآمد غیرمجاز از حریم،نعمتی خدادادی و نقطعه قوت برای شهرداریها !!!!!!!

کسب درآمد غیرمجاز از حریم،نعمتی خدادادی و نقطعه قوت برای شهرداریها !!!!!!!

 

ریشه لغوی حریم ( ح ر م)به معنی حرمت داشتن؛حرام بودن ؛احترام داشتن و معنی ساده آن کارهایی که نباید انجام داد

و انجام دادن آن عقوبت شرع مقدس را به همراه خواهد داشت ؛

سید محمد خامسی

بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهری،روستا و نحوه تعیین آنهامصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی،

حریم شهر عبارتست از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد

و از مرز تقسیمات کشوری،شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

حریم درنقشه شهرداریها به محدوده توسعه آتی گفته میشود

که برای سالهای آینده که شهرها توسعه پیدا می کنندونیاز به اراضی جهت برنامه ریزی شهری دارند؛

بتوان درآن نیازهای شهری اعم ازمسکونی وسایر سرانه ها را پیش ببنی کرد

۰قبلابه آن حوزه استحفاظی اتلاق میگردید که باتصویب قانون تعاریف محدوده وحریم عنوان « استحفاظی» به « حریم» تغییر کرد

واین تغییردرتعریف هم ازلحاظ شهرسازی وخدمات رسانی تکالیفی رامتوجه شهرداریهانمود

وهم ازبعد فرهنگی مسولیت شهرداریهارادوچندان کرد۰ شاید قبل ازتغییر عناوین ازاستحفاظی به حریم؛

شهرداریها توجیهی برای اقدامات خود در راستای کسب درآمدهای غیرقانونی داشتند

اما باتعریف جدیدوبکاربردن لفظ حریم نه تنها توجیهات قانونی ازآنهاراسلب؛

بلکه بامحدودیت های شرعی روبرو کرده وهرگونه درآمد خارج ازقوانین مصوب ازحریم میتواند درآمدهای غیرشرعی وبه نوعی پول کثیف تلقی گردد

امامتاسفانه امروزه دربسیاری از شهرداریها کسب درآمدهای غیرقانونی از حریمهانقطه قوت وباتعابیربرخی شهرداران درآمدهای خدادادی است

که نصیب شهرداریها شده است…