پیاده روی اعضای انجمن شهریار نگار و مصاحبه با شهروندان

پیاده روی اعضای انجمن شهریار نگار و مصاحبه با شهروندان

پیاده روی اعضای انجمن شهریار نگار و مصاحبه با شهروندان

گزارش تصویری