پشت پرده سیاست در شهریار

پشت پرده سیاست در شهریار

پشت پرده سیاست در شهریار

پشت پرده سیاست در شهریار

پشت پرده سیاست در شهریار

 چه کسانی در پشت پرده سیاست در شهریار قرار دارند و در کجا تصمیم های سیاسی گرفته می شود؟ برخلاف  شهرهای بزرگ که عمده تحولات سیاسی به صورت شفاف تر و عمدتا از طریق نهادهای سیاسی  رسمی رو زمینی اتخاذ می گردد یکی از مهم ترین معضلات  شهرستان شهریار وجود گعده هایی است که حول کد خدا های زیر زمینی  گردم هم می آیند و در جهت  منافع و خواسته های خود تصمیماتی می گیرند که نه تنها مناف منطقه و جریان را در نظر نمی گیرد که فقط در پی دستیابی عده ای خاص به سود و منافع خودشان  می باشد .

  کد خدا ها با منش پدرخواندگی در روزگار امروز  می کوشند چهره ای مدرن برای خود برگزینندو حتی در مواردی قمپزهای   روشنفکری در کنند و حتی خود را در مسیر تحول و نوخواهی نشان دهند ولی در واقع آن ها همان  افکار فسیل شده خود را در قالب های تمیز تر ارئه میدهند  . علت این دگردیسی های جدید پردخوانده ها نیاز شدید آن ها به دیده شدن است .  پدرخوانده ها مشتاق دیده شدن هستند و اگر روزی دیده نشوند  روزگار سیاسی اشان پایان یافته است و به مرگ سیاسی دچار شده اند .

کد خدا ها همواره هستند و همواره لباس  عوض می کنند و برایشان فرقی ندارد که  بر گرده چه کسانی رشد کرده اند و از کدام پلکان بالا رفته اند . آن ها هرلحظه  پلکانی که از آن بالا آماده اند را خراب می کنند و گرده هایی که بردوش آن ها رشد کرده اند را  فراموش می نمایند . برای آن ها حرمت یک جریان سیاسی یا  افکار سیاسی عده ای  جوان یا سرمایه اجتماعی انسان ها یا امید شهروندان یک جامعه فاقد ارزش است و با هر توافق پشت پرده ای می توانند همه آن ها را برای  خود خرج می کنند تا  همچنان باشند و بتوانند چند صباحی به  زندگی سیاسی بدون سود و فایده خود ادامه دهند  تا شاید با گماردن چند نوچه به مشاغل بی مقدار آبرویی برای  خود کسب کنند و ژست  پوچ قدرتمندی بگیرند .

  کد خداها  موجوداتی هستند که مخالف شفافیت اند و  در زیر زمین ها تو در تو آرام می یابند . آن ها  مخالف آنند که خود را به رای عمومی و حتی رای هم فکران خود بگذارند ، شاید در ظاهر علم دموکراسی در دست گیرند ولی در واقع  دموکراسی برایشان یک بازیچه است . این موجودات زیرزمین خیز  همواره به صورت زیر زمینی و نامحسوس  به حیات خود ادامه میدهند و تا روزی که  نورافکن افکار عمومی بر آن ها نتابد همچنان هستند و خواهند بود . کد خداها در زیر زمین می خواهند فردای دیگران را تعیین کنند تا  باشند و بودن برایشان مهم تر از چگونه بودن است . کد خداها  فرصت دارند تا زیر زمین ها باقی هستند بمانند …

چه کسانی پشت پرده سیاست در شهریار هستند و در سپهر سایسی شهریار چه میگذرد

نظرات خود را به اشتراک بگذارید

سیاست در شهریار /

پشت پرده سیاست در شهریار