پایش و ارزشیابی برنامه HIV/AIDS شهرستان شهریار توسط خانم دکتر نامداری کارشناسان مرکز مدیریت بیماریها

پایش و ارزشیابی برنامه HIV/AIDS شهرستان شهریار توسط خانم دکتر نامداری کارشناسان مرکز مدیریت بیماریها

پایش و ارزشیابی برنامه ایدز HIV/AIDS شهرستان شهریار توسط خانم دکتر نامداری کارشناسان مرکز مدیریت بیماریها

سرکار خانم دکتر نامداری به همراه خانم دکتر رجب پور از مرکز مدیریت بیماریها در خصوص پایش و ارزشیابی برنامه ایدز HIV/AIDS  درتاریخ سیزدهم دی ماه در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان شهریارحضور یافتند و به مدت شش ساعت از برنامه  مذکور پایش و ارزشیابی به عمل آوردند .

در پایان برنامه جمع بندی، تجزیه و تحلیل پایش و ارزیابی انجام گرفته در حضور آقای مهندس بنائیان معاون بهداشتی شبکه ، کارشناس برنامه ایدز و پرسنل تیم مرکز مشاوره  انجام گرفت و مدیریت و زیر ساخت های لازم در برنامه و همچنین شاخص های برنامه را عالی ارزیابی نمودندواز مدیریت شبکه و پرسنل زیر مجموعه قدردانی و تشکر نمودند.