پایان تلخ برای نفتکش ایرانی؛ تراژدی سانچی

پایان تلخ برای نفتکش ایرانی؛ تراژدی سانچی

پایان تلخ برای نفتکش ایرانی؛ تراژدی سانچی

سمفوني آب و آتش پس از
۹ روز با تلخي به پايان رسيد، اين بار آتش و آب با هم
ساختند تا مرداني كه براي گرداندن چرخه اقتصاد
ايران با ۱۳۶ هزار تن ميعانات گازي به دل دريا زده
بودند ، در آب بسوزند و در آتش غرق شوند .
نفتكش سانچي پس از ۹ روز سوختن در آتش در
حالي در دل دريا فرو رفت كه تا قبل از آن مسووان
اميد زنده ماندن سرنشينان در موتورخانه نفتكش را در
دل خانواده مفقودين زنده نگه داشته بودند اما با غرق
شدن نفتكش در آب هاي چين مي گويند سرنشينان
در همان ساعات اوليه جان باخته اند و حتي امكان
پيدا كردن پيكرشان نيز ضعيف است و حسرت ديدن
عزيزان شان تا ابد بر دل هايشان خواهد ماند .
يكي از نادرترين اتفاقات دريايي شنبه، ۱۶ دي ماه،
ساعت ۲۰ به وقت محلي در آب هاي ساحل شرق
چين با برخورد يك نفتكش ايراني به نام سانچي با
۱۳۶هزار تن ميعانات گازي متعلق به شركت ملي
نفت ايران و كشتي فله بر چيني كه حريق نفتكش
و مفقود شــدن ۳۲ پرسنل آن را در پي داشت رقم
خورد، حريقي كه آنقدر شعله كشيد كه همه طول
كشتي را در آغوش گرفته و در نهايت موجب غرق
شدن كامل آن شد .
پس از وقوع اين حادثه، كميته ويژه اضطراري با
حضور مديران ارشد شركت ملي نفتكش ايران در
محل اين شركت در تهران تشكيل و اطاع رساني هاي
ازم به سازمان هاي ذي ربط دريانوردي و امداد و نجات
بين المللي انجام شد . مقامات دفتر شركت ملي نفتكش
در چين با حضور در سازمان امداد و نجات شانگهاي
و شركت هاي Salvage ،هماهنگي هاي ازم را به
منظور اعزام ســريع كشتي هاي تجسس و نجات و
عمليات امداد از طريق دريا و هوا انجام دادند . از سوي
ديگر نماينده شركت ملي نفتكش در چين همراه با
سركنسول ايران به ماجرا ورود كرده و هماهنگي هاي
لازم را براي نجات ۳۲ پرسنل نفتكش انجام دادند .

كارشكني چشم بادامي ها
در همان ســاعات نخست گمان هايي مبني بر
اينكه پرسنل كشتي فرار كرده اند سر زبان ها افتاد
كه با نبود يكي از قايق هاي نجات پررنگ تر مي شد .
دو روز بعد از حادثه پيكر بي جان يكي از پرسنل پيدا
و به بندر شانگهاي منتقل شد . لباس نجاتي كه تن
پيكر بود حاكي از وقت كافي براي فرار پرسنل بوده و
كورسوي اميد براي زنده بودن ساير خدمه را زنده نگه
داشت . به طوري كه محسن بهرامي، سخنگوي شركت
ملي نفتكش اعام كرد احتمال دارد پرسنل كشتي در
موتورخانه محبوس شده باشند .
با اين وجود چيني ها اجازه ورود نيروهاي ايراني را
به عمليات اطفاي حريق ندادند و خودشان با اولويت
حفظ محيط زيست به عمليات ادامه دادند .
در حالي كه در روزهاي اول مسووان بر همكاري
چين در اطفاي حريق تاكيد مي كردند، عدم همكاري
چيني ها پنهان نماند و اختاف نظر ايران و چين در
اطفاي حريق نمايان شد . ايران كه احتمال محبوس
شدن پرسنل در موتورخانه نفتكش را مي داد بر تسريع
عمليات اطفاي حريق تاكيد داشت اما چيني ها كه به
بهانه هاي مختلف اعم از تاريكي هوا، نامساعد بودن آب
و هوا و حريق هاي كوچكي كه روي عرشه نفتكش
رخ مي داد از انجام عمليات به صورت مداوم خودداري
مي كردند . البته كارشكني چيني ها به همين جا ختم
نشد و با اينكه قرار بود تحقيق و مصاحبه با پرسنل
كشتي فله بر چيني پس از رسيدن به ساحل آغاز شود،
مسووان ايراني اعام كردند از آنجايي كه بحث بيمه
و مقصر تصادف مطرح است ممكن است چيني ها
اطاعات خود و همچنين جعبه سياه كشتي خود
را در اختيار ايران قرار ندهند . چيني ها بعد از هفت
روز كه با ورود نيم ساعته خود به نفتكش توانستند
دو پيكر و جعبه ســياه را پيدا كنند توافقنامه اي را
براي ورود تكاوران ايراني به نفتكش امضا كردند اما
شدت آتش با جرقه اي روي سطح كشتي بيشتر شد
و به درجه اي رسيد كه با اينكه ۱۲ تكاور ايراني براي
تجسس مفقودين به منطقه اطفاي حريق اعزام شده
بودند هرگز نتوانستند وارد آن شوند . در نهايت نفتكش
سانچي پس از ۹ روز سوختن در آب هاي چين غرق
شد و از ۳۲ پرسنلي كه در اين حادثه مفقود شدند،
۳۰ ايراني و دو بنگادشي، تنها پيكر سه پرسنل پيدا
و براي تشخيص هويت به شانگهاي منتقل شد . البته
عمليات تشخيص هويت هنوز انجام نشده است .
جعبه سياه اين كشتي نيز براي بازخواني فعا
به بندر شــانگهاي چين منتقل شــده است . البته
جعبه سياه سانچي با توجه به قوانين ثبت شده در
كنوانسيون هاي بين المللي مبني بر اينكه جعبه سياه
موجود در كشتي ها و شناورهاي موجود در فضاي
بين المللي به كشوري كه كشتي در آن به طور رسمي
ثبت شده تحويل داده شود، با توجه به اينكه شناور
مذكور در يكي از بنادر پاناما به ثبت رسيده است بايد
به اين كشور تحويل داده شود . البته مسووان پاناما
طبق قوانين موظفند كه اطاعات ثبت شده در اين
جعبه را به طور كامل به ايران ارائه كنند و در اين زمينه
ترديدي وجود ندارد . اين احتمال وجود دارد كه اين
جعبه در شانگهاي بازخواني شود .

„ راه نجاتي وجود نداشت
در همين حال يك كاپيتان بازنشسته كشتيراني
در گفت وگو با »جهان صنعت« درباره فاجعه نفتكش
سانچي گفت: در حال حاضر براي هر اظهار نظري
نسبت به فاجعه اي كه رخ داده است زود است و براي
ارائه نظرات كارشناسي بايد منتظر اطاعات جعبه
سياه نفتكش باشيم .
او در ادامــه تاكيد كــرد: به طور قطع نقصي در
استاندار نفتكش وجود نداشته است و كشتي نفتكش
از سيستم هاي مخابراتي بسيار قوي برخوردار است و
به جد بايد گفت سيستم ايمني آن از استاندارد جهاني
برخوردار بوده است .
همچنيــن كاپيتان و پرســنل نفتكش تحت
آموزش هاي ويژه اي قرار مي گيرند . اين افراد در طول
هفته چند جلسه آموزش هاي برخورد در مقابل حريق
را مي گذرانند و از نظر آموزشي بيشترين و فشرده ترين
آموزش هاي دريانوردي به پرسنل شركت هاي نفتي
داده مي شود .
اين كاپيتان بازنشســته در ادامه افزود: روز اول
حادثه دماي نفتكش ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه بوده است و
بر همين اساس طبيعي است كه پرسنل كشتي در
همان ساعت اوليه جان خود را از دست داده باشند . اما
اظهارنظر مسووان ايراني مبني بر اين كه امكان زنده
بودن و نجات پرسنل وجود دارد، شايد در راستاي اميد
بخشيدن به خانواده ها و جامعه بوده است .
او در ادامه با اشــاره به نوع سوختي كه نفتكش
حمل مي كرده است افزود: از آنجايي كه بار كشتي
ميعانات گازي بوده اســت هيچ راه نجاتي براي اين
افراد متصور نيست .
„ درخواست ايران براي ادامه جست وجوي
پيكر مفقودين
با وجود اينكه چيني ها و كارشناسان از روز نخست
حادثه اعام كرده بودند خدمه كشتي زنده نيستند
و غرق شدن نفتكش هم مهري شد بر تاييد حرف
آنان اما رييس كميته پيگيري نفتكش ســانچي از
درخواست خود خطاب به فرمانده چيني براي ادامه
فرآيند جست وجوي پيكر پرسنل نفتكش سانچي پس
از غرق شدن اين نفتكش خبر داد . علي ربيعي ضمن
عرض تسليت به خانواده هاي پرسنل نفتكش سانچي و
مردم ايران اظهار كرد: سانچي حامل ۱۱۱ هزار و ۵۱۰
تن ميعانات گازي بود . عاوه بر اين ميعانات سوخت
كشتي هم باعث شديد شدن حريق آن مي شد؛ بايد
گفت اين اتفاق يك اتفاق بي نظير محسوب مي شود .
وي ادامه داد: چيني ها و كارشناسان از روز نخست
حادثه اعام كردند خدمه كشتي زنده نيستند اما ما
كه كورسوي اميدي به زنده بودن پرسنل داشتيم همه
اقدامات ازم را انجام داديم . حتي مي خواستيم چنانچه
پرسنل زنده نيستند، پيكر مطهر آنها را از نفتكش
خارج كنيم . به همين دليل ۱۲ نيروي تكاور از ايران
به محل حادثه آمد . رييس كميته پيگيري نفتكش
سانچي با بيان اينكه شدت انفجار سانچي در ساعات
آخر بسيار باا بود، افزود: درجه سانچي در ساعات و
دقايق آخر تا ۹۰۰ درجه باا رفت و امكان ورود به آن
وجود نداشت . در نهايت كشتي آرام آرام با سر به عمق
دريا حركت كرد . البته اين اتفاق در عمق ۱۱۰ متري
دريا رخ داده و احتماا بيش از ۲۰۰ متر كشتي بيرون
دريا بماند . البته مشخص نيست جريان دريا حركت
كشتي را به چه صورت درآورد . ربيعي به اين سوال كه
آيا اميدي به يافتن پيكر مفقودين پس از غرق شدن
كشتي وجود دارد يا خير پاسخ داد: اين درخواست را
به فرمانده چيني داده ام كه زماني كه وضعيت كشتي
به تعادل رسيد، جست وجو براي پيكر مفقودين ادامه
پيدا كند اما فرمانده چيني پاسخ داد امكان اين كار
وجود ندارد . تصميم دارم در اين راستا با كارشناسان
صحبت بيشتري كنم تا اين درخواست بررسي شود .
اين در حالي است كه ديگر هيچ چيز نمي تواند
مرهمي بر دل خانواده هاي داغدار اين حادثه شود ، فقط
اي كاش پاسكو ، معدن يورت ، زلزله بم و كرمانشاه ،
درياچه اروميه و حاا سانچي يك چيز را بتوانند به ما
بفهمانند كه در ايران مديريت بحران نداريم .
پــس از پايان تلخ قصه نفتكش ايرانی وزير امور
خارجه، رييس مجلس شــورای اســامی، معاون
وزيرنفت،مديرعامل شركت ملی نفتكش، و مديرعامل
كشتيرانی جمهوری اسامی پيام تسليت منتشر
كردند.
»شهریار نگار« نيز مصيبت وارده را به بازماندگان اين حادثه و ملت ايران تسليت می گويد.