هشدار وپیام های آموزشی و پیشگیرانه مربوط به مزاحت تلفنی برای مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰

هشدار وپیام های آموزشی و پیشگیرانه مربوط به مزاحت تلفنی برای مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰

هشدار وپیام های آموزشی و پیشگیرانه مربوط به مزاحت تلفنی برای مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰

۱- ایجاد هر گونه اختلال یا مزاحمت به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مراکز و سازمان های دولتی و نهادهای مردمی، مزاحمت تلفنی محسوب می شود.

۲-­ مزاحمت تلفنی برای کاربر سامانه پلیسی ۱۱۰ علاوه بر اخلال در عملکرد و ماموریت های محوله موجب تضییع حقوق دیگران می شود.

۳- هرگونه تماس غیرضروری با سامانه ۱۱۰ به منزله گرفتن فرصت از کسانی است که به معنای واقعی در شرایط اضطراری بوده و نیاز به حمایت پلیس دارند.

۴- ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن و یا سایر دستگاه های مخابراتی علاوه بر اجرای مقررات خاص توسط شرکت مخابرات، حبس و جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.

۵- حضور به موقع پلیس در برخی از ماموریت ها حیاتی است؛ تماس بی مورد با ۱۱۰ مانع این حضور است.

۶- آیا تا کنون به اهمیت و ضرورت خدمات سامانه ۱۱۰ اندیشیده اید.

۷- آیا از پیامد و مجازات قانونی که برای مزاحم تلفنی تعیین شده اطلاع دارید؟

۸- با احترام به قوانین و تماس به موقع پلیس را در ارائه خدمات بهینه یاری کنیم.

۹- مزاحمت تلفنی نوعی رفتار هنجارشکنانه است و در تعارض با حقوق شهروندی و منافع دیگران می باشد.

۱۰- از نگاه رفتارشناسی اصلی ترین دلیل این رفتار(مزاحمت تلفنی)ضعف تربیت خانوادگی و گرایش به مردم آزاری است.

۱۱- شیطنت های کودکانه و مزاحمت تلفنی برای ۱۱۰ تفریح و سرگرمی نیست بلکه رفتاری ضداجتماعی و مجرمانه است.

فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار