مجموعه عکس های تاریخی نوروز در کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه عکس های تاریخی نوروز در کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه عکس های تاریخی نوروز در کتابخانه کنگره آمریکا

موضوع: جشن (سال نو)، سایبان مطبخ
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن (سال نو)، فروش شربت
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن (سال نو)، فروش شیرین پلو یا سوپ برنج
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن (سال نو)، فروشندگان تخم مرغ
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن نوروز(سال نو) در سمرقند
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن (سال نو)، فروشندگان اسباب بازی
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

مجموعه آلبوم آسیای میانه
موضوع: جشن (سال نو)، چرخ فلک
عکاس: Kun, Aleksandr L., ۱۸۴۰-۱۸۸۸
مالکیت عکس: کتابخانه کنگره آمریکا

منبع:http://hamyaar.ir