طبیعت زیبای صباشهر – قاسم آباد ، قند شاد و اسلام آباد

طبیعت زیبای صباشهر – قاسم آباد ، قند شاد و اسلام آباد

طبیعت زیبای صباشهر – قاسم آباد ، قند شاد و اسلام آباد

تصاویر زیبا و دلپذیر از طبیعت زیبای صباشهر و حومه

عکاس :سرکار خانم محبوبه کریمی

شهریار نگار میزبان تصاویر ارالی شهروندان گرامی