شماره سوم هفته نامه شهریار نگار منتشر شد

شماره سوم هفته نامه شهریار نگار منتشر شد

هفته نامه شهریار نگار

در این شماره میخوانید:

سرمقاله:مدیریت رفتار در زلزله/مرتضی صارمی

بررسی مسائل روز شهریار با موضوع تناسب نماینده و جمعیت و با رویکرد مطالبه گری اجتماعی

به قلم سید محمد خامسی مدیر انجمن شهریار نگار و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد علی کوزه گر نماینده دور ششم مجلس شرای اسلامی و قائم مقام مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی در خصوص نقشهای یک نماینده

همایش ایران و توسعه سیاسی در شهرستان شهریار

بررسی زلزله خیزی شهریار به قلم احمد فرجی محقق تاریخ شهریار

شهریار در محاصره زلزله به قلم دکتر فرشاد عبادی

به ایدز نه بگوییم /سحر حسن دوست کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان

زلزله چقدر تکانمان داده است/سحر هادیلو – سردبیر

جنگهای تاریخ شهریار /احمد فرجی

با مشاهیر / قاسم نخجوانی

معرفی دهیاری رستای قجر اباد