سوگواری و عزاداری ماه محرم در شهریار

سوگواری و عزاداری ماه محرم در شهریار

 

سوگواری و عزاداری ماه محرم در شهریار

عکاسان مجموعه عکسهای ایام محرم؛ نفیسه خوشنامی،مهدی رحمانی،مائده قهرمانی،شقایق قراگوزلو؛پریسا عبدالصمدی