مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در سامانه ی سامد ۱۱۱ (مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری)

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در سامانه ی سامد ۱۱۱ (مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری)

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار روز چهارشنبه از طریق سامانه سامد ۱۱۱ پاسخگوی مردم شریف شهرستان شهریار خواهد بود

بر اساس برنامه ریاست جمهوری،

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریارروز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲

جهت پاسخگویی به مردم شهریف شهرستان شهریار از طریق سامانه سامد  ۱۱۱  حضور خواهند یافت.

منبع:shahriyar.ostan-th.ir