حضور مدیرکل دفترامور توانبخشی ومراقبتی سازمان بهزیستی در شهرستان شهریار

حضور مدیرکل دفترامور توانبخشی ومراقبتی سازمان بهزیستی در شهرستان شهریار

مهندس سراج ، مدیرکل دفترامور توانبخشی ومراقبتی سازمان بهزیستی کشور ازمرکز سالمندان

رضی اله ورضی الوالدین ومرکز معلولیتی جسمی حرکتی بردیا در شهرستان شهریار بازدید کرد.

دراین بازدید، مهندس سراج ضمن دیدار با سالمندان ومعلولین عزیز از نزدیک با مشکلات و چالش های موجود در مراکزآشنا و ارائه راهکار کرد.

خدامعلی نورانی ،رئیس اداره ضمن همراهی ایشان دراین بازدید گزارشی از وضعیت ،امکانات ،توانمندیها وکاستی های مراکز شهرستان ارائه کردند.