جشن تولد زمین در شهرستان شهریار

جشن تولد زمین در شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار وبه نقل از پایگاه خبری کانون دانش آموزی :

جشن تولد زمین در اردوگاه شهید منتظری  در شهرستان شهریار توسط سازمان دانش آموزی برگزار شد.