تعویض باکس های زباله فرسوده سطح شهر به همت شهرداری شهریار

تعویض باکس های زباله فرسوده سطح شهر به همت شهرداری شهریار

درخشان معاونت خدمات شهر وامور مناطق خبر داد:
تعویض باکس های زباله فرسوده سطح شهر و مناطق ونواحی

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از  واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار به منظور جمع آوری و انتقال مناسب و استاندارد زباله های شهری تعداد ۲۰۰عدد باکس زباله

۷۷۰ لیتری برای استقرار در مرکز شهر ومناطق ونواحی خریداری کرد.
درخشان معاونت خدمات شهر وامور مناطق افزود: مخازن باکس زباله ۷۷۰لیتری خریداری شده دارای قابلیت حمل آسان،

قابلیت تخلیه مناسب، استحکام و دوام در مقابل عوامل فیزیک و جوی است .
وی ادامه داد:جمع آوری مکانیزه زباله ، جلوگیری از پراکندگی زباله ها در معابر شهری ،تسریع در جمع آوری و انتقال زباله و زیبا سازی مبلمان شهری از اهداف این طرح می باشد.