برگزاری چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شهریار برگزار شد

برگزاری چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار وبه نقل از پایگاه خبرگزاری فرمانداری شهرستان شهریار :

چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار شب عید شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار شد

با حضور مهدی ژاله رو ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی ، چهارمین جلسه تنظیم بازار شب عید

در خصوص نحوه توزیع ، برنج ، تخم مرغ ، گوشت و میوه در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
بنابر این گزارش ؛ بر اساس مباحث مطرح شده در این جلسه ، در خصوص نظارت بر قیمت ها

در روزهای پایانی سال جاری تصمیم گیری و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.