برگزاری هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان شهریار

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبرگزاری فرمانداری شهرستان شهریار :

هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

با حضور مهدی ژاله رو ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی ، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

 

شهرستان شهریار ، موضوعات مربوط به ۵ واحد تولیدی مطرح

و نسبت به بررسی مشکلات این واحدها بحث و گفتگو شد.
بنابر این گزارش ؛ در این جلسه در ارتباط با مشکلات بیمه ای ، مالیاتی ، بانکی و شهرداری بر سر راه این واحدها

رایزنی و در جهت تسهیل روند تولید در شهرستان ، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید