دیدار اعضای شهریار نگار با دکتر ناجی فرماندار شهریار

دیدار اعضای شهریار نگار با دکتر ناجی فرماندار شهریار

بازدید نوروزی اعضای انجمن شهریار نگار با دکتر ناجی و معاونین ایشان

 

دیدار اعضای شهریار نگار با دکتر ناجی فرماندار شهریار

 

دیدار اعضای شهریار نگار با دکتر ناجی فرماندار شهریار

 

 

<div id=”15001106019018570″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/w71sy?data[rnddiv]=15001106019018570&data[responsive]=yes”></script></div>