تاریخچه ی باد شهریار / از حکایت تا واقعیت

تاریخچه ی باد شهریار / از حکایت تا واقعیت

باد شهریار اندر احوال حکایت ها

– باد شهریار-
الف:باد شهریار( باد سام)
باد شهریار از سمت منجیل وارد دشت شهریار می شود و فصل وزش آن بهار و تابستان است.باد شهریار به طور متناوب می وزد و معمولا از بعدازظهر شروع می شود وتاغروب ادامه می یابد.این باد نیز دراثر تفاوت دما به وجود می آید وازاین باد می توان به عنوان مهم ترین جریانات هوایی شهرستان شهریار نام برد .جهت وزش این جریان هوایی در منطقه تهران ازغرب به شرق با اندکی تمایل به سمت جنوب است.
ب: در قصه های عامیانه:
در قصه های عامیانه اینگونه آمده است که : « چاه عمیقی در علیشاه عوض وجود دارد که باد از میان آن بر می آید و موکلی دارد با هیکلی به اندازه ی کوه دماوند که در دهانه ی چاه و روبه تهران نشسته است و شامه ی تیزی دارد که بوی گناه را از هزار فرسخی استشمام می کند و چون آن بو به مشامش برسد از سرچاه برخاسته می گریزد ، یا بیرون زده به راه می افتد و ضرر و زبانش بستگی به سبکی و سنگینی گناه دارد که انجام یافته است و از بادهای سهمگین آن یکی باد سام بود که در عصر حکومت مظفرالدین شاه قاجار آمده بود وموجب مرض وبا گردیده ، بیش از نیمی جمعیت تهران را به دیار هلاک کشیده بود »!!!!!!.
ج: در اشعار :
شاعری با توجه به این بیت حافظ،
«شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم
منعش مکن که خال لب هفت کشور است»
چند چیز را نشانه دوزخ می داند :
«تهران و آب سنگلج و باد شهریار
منعش مکن که خال لب هفت دوزخ است »
د: یک حکایت
حکایت « عروسی خواهرم درشهریار»
می گویند زمانی که چند روزی باد منجیل نمی وزد ، ازاو سوال می کنند : « کجا بودی» ، پاسخ می دهد که :« به عروسی خواهرم در شهریار رفته بودم».

مآخذ:
دایره المعارف شهرستان شهریار، آب و هوا ، هوا ، باد شهریار ، احمد فرجی