اینجا شهرک شاهد است جایی که مسئولین ، سبک می گمارندش اما نام سنگین شاهد را یدک می کشد….

اینجا شهرک شاهد است جایی که مسئولین ، سبک می گمارندش اما نام سنگین شاهد را یدک می کشد….

اینجا ؛ شهرک شاهد نقطه ی صفر زمین

اینجا شهرک شاهد است، جایی در غرب شهریار.اینجا آدمها یاد گرفته اند با حداقل ها زندگی کنند.اینجا غروب که میشود زن ها دست بچه های خردسالشان را میگیرند و میروند توی تنها میدان چمنکاری که شعاعش برعکس حجم بی مهری مسئولین؛زیادی کوچک است.

میدان شهرک  دایره ایست به قطر ۵ متر که توی آن مردان و زنان می نشینند و بچه ها در فاصله یک متری سگ های ولگرد و بیمار بازی می کنند.
اینجا شهرک شاهد است.جایی که جمعیتش هر روز زیاد تر می شود ولی این حجم آدمها هنوز از داشتن یک فضای سبز معمولی برخوردار نیستند.جایی که نمیدانم چند ماه قبل کدام از خدا بی خبری می آمد و با وانت در خرابه های اطرافش خشاب های سالم آمپول دگزامتازون تاریخ گذشته می ریخت.تا آنجا که آمپول ها وسیله بازی شده بود توی دست بچه هایمان.
این پارک شهرک شاهد است که با وجود قول هایی که دادند در آستانه اتمام تابستان اینچنین بی رونق مانده است.اینجا حتی قدری چمن برای نشستن نیست چه رسد به مبلمان شهری که نامش را اینروزها روی بیلبوردهای سطح استان زیاد میخوانیم.
اینجا شهرک شاهد است جایی که مسئولین ، سبک می گمارندش اما نام سنگین شاهد را یدک می کشد….