اطلاع رسانی شفاف محل هزینه کرد اعتبارات مالیات ارزش افزوده شهرستان شهریار  وظیفه مسئولان است.

اطلاع رسانی شفاف محل هزینه کرد اعتبارات مالیات ارزش افزوده شهرستان شهریار وظیفه مسئولان است.

اطلاع رسانی شفاف محل هزینه کرد اعتبارات مالیات ارزش افزوده شهرستان شهریار  وظیفه مسئولان است.

شفاف سازی حلقه گمشده ای که نبودش موجب فساد است

سید محمد خامسی

طی یک سال گذشته با استناد به بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم  توسعه قریب بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل دریافت مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها شهرستان شهریار پرداخت شده است .

اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص جمعیت و آخرین سرشماری نفوس و مسکن به نسبت ۷۰ درصد به شهرها و ۳۰ درصد به روستاها توزیع میگردد.

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام شد جمعیت شهرستان شهریار ۷۴۴۲۰۶  نفر اعلام گردید که با این  حساب به طور میانگین به ازای هر نفر ۴۰۳۱۱۴ تومان  به شهرستان شهریار اعتبار تخصیص داده شده است( سرانه هر نفر ۴۰۳ هزار تومان در سال).

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و اذعان اکثر مسئولین به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت مدیریت صحیح منابع درآمد دهیاری ها و شهرداری ها از محل مالیات ارزش افزوده امری اجتناب ناپذیر می باشد و لازم است مدیران شهرستانی و محلی با تخصیص صحیح و الویت بندی این منابع و تخصیص این اعتبارات به امور زیر بنایی و اساسی  از هدایت آن به سمت اجرای پروژهای فاقد کارایی لازم و هزینه کرد این اعتبارات در امور جاری اجتناب نمایند.

بی تردید شفافیت و روشن بودن امور،خواست تک تک مردم شریف و فهیم شهرها و روستاهای شهرستان شهریار می باشد و وظیفه مسئولان شهرستانی است تا به استناد مفاد منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید نسبت به اطلاع رسانی شفاف محل هزینه کرد اعتبارات ارزش افزوده اقدام نمایند.

بی تردید هزینه کرد صحیح این اعتبارات میتواند نقش مهم و موثری در توسعه شهرستان ایفا نماید.

حقوق شهروندی

مالیات ارزش افزوده شهرستان شهریار