آیا معابر عمومی شهر، پشت پرده خرید و فروش میشوند؟؟ سد معبر چگونه پیش می آید

آیا معابر عمومی شهر، پشت پرده خرید و فروش میشوند؟؟ سد معبر چگونه پیش می آید

آیا معابر عمومی شهر، پشت پرده خرید و فروش میشوند؟؟

معبر به معنی محل عبور است و اصطلاحا به محلی اطلاق میشود که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود.براساس تعاریف وتعیین وظایف و حدود  قانونی، شهرداری ها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن رابرای استفاده عموم آماده نگه دارند و ازتجاوز اشخاص به آن  و سد معبر جلوگیری نمایند.

به دلیل ضعف فرهنگی و نا آشنایی با مصادیق فرهنگ شهروندی و شهر نشینی افرادی هستندکه با استفاده نا متعارف ازمعابر عمومی،بخش قابل توجهی ازحقوق شهروندان را  از طریق سد معبر و تجاوز به حریم عمومی تضییع می کنند.

معابر متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند. در حالیست که سد معبر در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری  و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری میشود.

حریم تجاری مقابل برخی واحدهای صنفی فاقد کاربری تجاری است و براساس قانون نمی توان از این حریم ها به عنوان محل عرضه و فروش کالا یا خدمات استفاده کرد، بنابراین تبدیل آن به محل عرضه وفروش یاعرضه خدمات خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است.

جالب است بدانیدکه طبق قوانین شهردای ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی وکالا استفاده کنند.

همانطورکه اشاره شد، پیاده روها از معابر عمومی هستند و براساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند.حتی ادعای افراد مبنی بر گرفتن مجوز برای فعالیت در معابر عمومی،موضوعی کذب وغیرقانونی به شمار میرود.امید است مدیران محترم شهری شهرستان شهریار مشکل سد معبر های متعدد در جای جای شهریار را حل نمایند.

سد معبر